ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำเดือน มีนาคม 2564
  รายละเอียด :

           ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เรื่อง  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัุฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้  จึงขอประกาศข้อมูลข่าวสารสาระสำคัญในสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน  มีนาคม 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 354 คน