ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้  อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2564  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง  พ.ศ.  2564  กำหนดให้หน่วยงานรับตรวจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศของคระกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 249 คน